Regulamin korzystania z serwisu Pełna Chata Online

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Właścicielem serwisu Pełna Chata Online, funkcjonującego pod adresem url: www.pelnachataonline.com oraz www.pelnachata-online.pl  jest GoodFellows Sp. z o.o., ul. Żymirskiego 3/66, 04-045 Warszawa, Polska,
  NIP: 521-335-04-59, REGON: 140185465

 2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne:
   

 • świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela serwisu oraz podmioty z nim współpracujące

 • korzystania przez Użytkowników z serwisu

 • zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług

 • postępowania reklamacyjnego.

  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez stronę, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
  4. 
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2020 r.

2. DEFINICJE

 1. System, Strona www, serwis – zespół aplikacji informatycznych wykorzystywanych na niniejszej stronie www, mających za zadanie oferowanie, sprzedaż i obsługę usług oferowanych przez Właściciela Klientom (Użytkownikom). System obejmuje m.in. narzędzia rejestracji, zakupu online, udostępniania treści, wystawiania dokumentów sprzedaży i pobierania płatności.
 2. Użytkownik/Klient – Podmiot, który zaakceptował warunki Regulaminu, dokonał rejestracji w serwisie, zakupił usługę oraz spełnia warunki Regulaminu.

 3. Uczestnik zajęć – osoba, która bierze udział w wydarzeniu udostępnionym przez Organizatora.

 4. Organizator – podmiot organizujący i świadczący usługę oferowaną tj. Goodfellows Sp. z o.o.

 5. Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu  - przedsięwzięcie typu  korepetycje, wsparcie w odrabianiu lekcji, zajęcia pozaszkolne itd. Każde wydarzenie ma cechy charakterystyczne, jak np. termin realizacji, godzinę realizacji, maksymalną liczbę uczestników. Cechy te podane są w opisie zajęć.

 6. Aplikacja – jest to zewnętrzna strona Zoom lub Team Viewer, dzięki której odbywają się wydarzenia oraz komunikują się ze sobą organizatorzy oraz użytkownicy.

 

3. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z zasobów serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości wydarzenia (Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW). Organizator zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, MS Edge oraz Mozilla Firerox w ich najnowszych wersjach. Wszystkie wydarzenia umieszczone w serwisie, za wyjątkiem Zajęć z programowania, są dostępne przez aplikację Zoom. Zaleca się zainstalowanie aplikacji na komputerze, co jednak nie jest warunkiem koniecznym do skorzystania z zajęć. Organizator nie wymaga od Użytkownika rejestracji ani posiadania usług płatnych w/w aplikacji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu oraz braku internetu.

 3. Organizator zapewnia, iż korzystanie z zasobów serwisu nie powoduje po stronie Użytkownika/Klienta instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody.

 4. Brak możliwości korzystania z zasobów serwisu w trakcie trwania przerwy technicznej nie jest podstawą do zwrotu Użytkownikowi/ Klientowi całości, ani części opłaty za dostęp do zasobów serwisu. Wszystkie wykupione wydarzenia są dostępne przez zewnętrzną aplikację Zoom. Aby wziąć udział w wykupionym w serwisie wydarzeniu nie potrzebny jest do tego bezpośrednio serwis http://www.PelnaChata-online.pl

 

 

4. REJESTRACJA NA WYDARZENIE

 

 1. Rejestracji na wydarzenie mogą dokonywać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Rejestracji mogą dokonywać osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Uczestnikiem zajęć mogą być osoby niepełnoletnie, o ile zgodę na ich uczestnictwo w zajęciach wyrazi ich opiekun prawny. Dokonanie rezerwacji zajęć przez opiekuna prawnego na rzecz Uczestnika zajęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekuna na uczestnictwo Uczestnika zajęć w organizowanym wydarzeniu.

 3. W celu Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny poprzez wypełnienie wymaganych pól.

 4. Regulamin serwisu dostępny jest na głównej stronie http://www.PelnaChata-online.pl i każdy użytkownik przystępujący do działań mających na celu zakup wydarzeń dostępnych w serwisie potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego warunki. Każde takie działanie jest zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem serwisu, obowiązującej od momentu rezerwacji aż do momentu dostarczenia usługi przez Organizatora tj. odbycia się zajęć.

 5. Data, godzina i opis każdego Wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.pelnachata-online.pl oraz pelnachataonline.com.

 6. W wyniku prawidłowej Rejestracji System generuje dla Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i szczegółami usługi (data, godzina, czas trwania), wysyłaną na podany podczas rejestracji adres mailowy. Każde wydarzenie generuje osobny link do aplikacji Zoom, który zostaje umieszczony w odrębnej wiadomości przesyłanej do Użytkownika przez organizatora lub w wiadomości email potwierdzającej rezerwację. Rejestracja na wydarzenia umieszczone w serwisie jest jednorazowa, nie ma możliwości zapisania się na zajęcia cyklicznie.

 7. Brak wiadomości email potwierdzającej rejestrację oznacza, że rejestracja nie przebiegła pomyślnie i należy dokonać jej jeszcze raz lub skontaktować się z Organizatorem.

 8. Aby rezerwacja została ukończona należy dokonać płatności za zajęcia metodą tradycyjnego przelewu bankowego lub poprzez płatność online kartą kredytową.

 9. Płatność musi zostać zaksięgowana przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli użytkownik dokonał płatności zbyt późno i nie jest możliwe jej zaksięgowanie przed zajęciami, należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres marta.borowska@goodfellows.pl;

 10. W przypadku braku zaksięgowanej kwoty lub potwierdzenia wpłaty uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia przez trenera.

 11. W sytuacji opisanej w pkt. 10 należy skontaktować się z Organizatorem celem ustalenia nowego terminu zajęć lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ORAZ WŁAŚCICIELA SERWISU

 

 1. Użytkownik może zapisać się na dowolną liczbę wydarzeń. 

 2. Organizator nie sprawdza prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w jego formularzu oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika

 3. Użytkownik jest zobowiązany:

 • do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z Systemu oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami oraz Organizatorem.

 • do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich.

   4.Użytkownik nie może:

 • używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane

 • umieszczać w trakcie trwania wydarzenia przez aplikację Zoom jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa

 • przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników

 

   5. Użytkownik nie jest uprawniony do:

 • wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów w serwisie, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Systemu. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez Właściciela Systemu w zakresie usług dostępnych w serwisie;

 • wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Systemu, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;

 • wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność osób trzecich w celach innych niż korzystanie z Usług;

 • wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody

 

   6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • modyfikacji usług oferowanych w Systemie oraz świadczenia

 • modyfikacji systemu płatności oraz zmiany lub zamiany aplikacji świadczącej wydarzenie.

 

 

6. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Organizator ma prawo do wypowiedzenia umowy Użytkownikowi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W celu prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie, Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.) oraz Polityką prywatności

 2. Administratorem danych osobowych jest Goodfellows Sp. z o.o. 

 3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza.

 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zakupionych usług oraz w celach marketingowych wymienionych w Polityce prywatności.

 5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wysłanie pisemnej wiadomości z takim żądaniem na adres mailowy: marta.borowska@goodfellows.pl

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres: marta.borowska@goodfellows.pl;

 7. W przypadku realizowania płatności online kartą kredytową dane osobowe udostępniane są PayU SA, które jest Administratorem Danych Osobowych wprowadzonych w procesie płatności.

 

 

 

8. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Organizator podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku oraz najwyższą jakość oferowanych usług.

 2. Organizator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu. Jeśli przerwa techniczna będzie miała wpływ na możliwość odbycia się zarezerwowanych zajęć, wszyscy użytkownicy, których dotyczy problem, zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W takiej sytuacji użytkownikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność za zajęcia.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez niego.

 5. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.

 6. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych miejsc, ceny i formy płatności są określane przez Organizatora.

 

 

9. ZAKUP WYDARZENIA

 

 1. Użytkownik kupujący wydarzenie poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu (np. „Zapłać Teraz”) zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży wydarzeń. W celu nabycia wydarzenia konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem „*”)

 2. Ceny biletów na wszystkie wydarzenia w serwisie są cenami brutto, tj, zawierają należny podatek VAT.

 3. W przypadku każdego Wydarzenia, serwis podaje informację o całkowitej cenie udziału w Wydarzeniu, jaką obciąży Uczestnika.

 4. Łączny koszt zamówienia Wydarzenia może przekroczyć cenę wskazaną w serwisie. Może się tak wydarzyć w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik wybierze formę płatności za wydarzenie, w przypadku której jego płatność zostanie obciążona dodatkowymi opłatami przez strony trzecie – np. prowizje operatorów kart kredytowych, płatności elektronicznych itp. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia w/w sytuacji.

 

 

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Organizator ma prawo do wypowiedzenia umowy Użytkownikowi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownikowi, który zakupił Wydarzenie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu 100% dokonanej wpłaty do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia, niezależnie od wybranej formy płatności. Po tym terminie użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconych środków.

 

11. FORMY PŁATNOŚCI ZA WYDARZENIE

 

 1. Właściciel dopuszcza formy płatności za wydarzenie: Zwykły przelew – przelew tradycyjny oraz płatność online przy pomocy karty kredytowej.

 2. Dostawcą usług w przypadku płatności online jest PayU SA.  PayU SA jest również administratorem danych osobowych wprowadzonych do formularza podczas płatności.

 3. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Wydarzenia powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Użytkownika kupującego numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.

 5. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

 6.  Organizator zastrzega, że niektóre sposoby płatności za Wydarzenie mogą być niedostępne w przypadku niektórych Wydarzeń. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności znajduję się na etapie zakupu. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.

  12. ZWROTY

  1.Organizator ma prawo uzależnić realizację danego wydarzenia od minimalnej liczby sprzedanych miejsc. W przypadku, gdy minimalna liczba nie zostanie osiągnięta, Organizator każdorazowo:

 • poinformuje o tym fakcie Użytkownika

 • zaproponuje mu przeniesienie rezerwacji i wpłaty na inne wydarzenie,

 • w przypadku odmowy Uczestnika przeniesienia rejestracji – dokona zwrotu wpłaty dokonanej przez Użytkownika bez zbędnej zwłoki na rachunek bankowy z którego wpłynęła wpłata.

 

 

13. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje użytkowników serwisu.

 

 

14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, co do usług świadczonych przez Organizatora.

 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: marta.borowska@goodfellows.pl lub w formie pisemnej na adres kontaktowy Właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu kontaktowego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji użytkownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów na rachunek bankowy, z którego wpłynęła wpłata, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Otrzymuj nasz newsletter i bądź na bieżąco z najnowszymi zajęciami

Projekt realizowany przez Goodfellows Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Żymirskiego 3/66,

NIP: 521 335 04 59; REGON: 140185465

Zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, nr KRS: 0000237632

tel. 794 504 007; marta.borowska@goodfellows.pl

good_f.png
 • Black Facebook Icon